Hlavní menu

Ustavující zastupitelstvo obce Bělá bude 31.10.2018 od 18 hodin

Obecní úřad Bělá v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělá, svolaného dosavadní starostkou obce Bělá Alenou Mihulkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Bělá – místnost zasedačky, Bělá 142.

Doba konání: 31.10.2018 2018 od 18:00.

Navržený program:

1) Určení ověřovatele zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosta

a) určení počtu místostarostů

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

6) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Bělá, dne 20.10.2018.

Alena Mihulková dosavadní starostka obce Bělá.

Příloha: