Hlavní menu

Reakce na podněty k zápachu.

Vážení občané,  dovoluji si zveřejnit dopis od pana Chuchlíka, který po mnou předaných výtkách a připomínkách od několika občanů na zápach z BPS mi zaslal toto vyjádření:

 

Obecní úřad Bělá

Starostka Alena Mihulková

Bělá 142, 514 01

V Libštátu 9. 4. 2020

Dobrý den, paní starostko,

reaguji na Vaše výtky a nejasnosti. Dovolte mi prosím v textu níže ujasnit vše dle skutečnosti.

  1. Výtka na zápach z BPS Bělá ze dne 6. 4. 2020.

  2. Průběžná informace ohledně projektové přípravy bezpečnostně rozšiřujících prvků na silnici
    II. třídy z Bělé do Libštátu.

  3. Informace o stavu příprav výstavby kravína v Bělé.

  4. Informace o přípravě oprav cesty z Třešinky do Svojku a dále do Kundratic.

  5. Dezinformace šířící se nyní v Bělé.

Ad 1. Dne 6. 4. 2020 proběhly na BPS opravy a provozní činnosti jakými jsou např. krmení a to vše v běžném režimu. Opravilo se míchadlo v BF2, namontovaly se ochranné mříže na výdeších teplého vzduchu chlazení a byla provedena údržba motoru. Plyn zbytečně nikde neunikal, případný nadbytek bioplynu by byl pálen ve funkční fléře. Naši zaměstnanci nezaznamenali žádný výjimečný zápach.

Ad 2. Úspěšně probíhá finalizace projektových prací na úpravě parametrů silnice II. třídy směrem na Libštát. Poslední technické komplikace s rozšířením prudké pravé zatáčky za železničním viaduktem se dořešily v minulém týdnu návrhem pana Medka z Krajské správy silnic Libereckého kraje. Řešení je rozšíření vnějšího poloměru zatáčky. Stavební povolení pro KSSLK bychom chtěli získat v letošním roce.

 

Ad 3. V současné době dobíhají termíny pro vyjádření dotčených orgánů. Všechna vyjádření jsou vesměs kladná bez vážných připomínek.

V květnu a červnu plánujeme provézt hrubé terénní úpravy pozemků dle již platného stavebního povolení.

 

Ad 4. Nyní se řeší rozsah a kalkulace ceny opravy cesty Třešinkami dále do Svojku. Silnice Libereckého kraje udělají rozpočet a provedou opravu asfaltového povrchu vozovky. Společnost DS Logistic s.r.o. provede opravy výtluků na polní cestě směrem na Kundratice. Vše na náklady společností DS.

Ad 5.

a)Opět se rozšiřují informace o stavbě prasečáku na území Bělé – je to nesmysl.

b) Prý se BPS změní na spalovnu odpadů. Je to legislativně a technicky nemožné, nikdy jsme o tom neuvažovali. Jediná změna nastala, kdy Energeticky regulační úřad zrušil kategorizaci AF1 + AF2 a sloučil zemědělské a ostatní bioplynové stanice do jedné kategorie.

c) Peletkárna není zrušena, pouze jsme omezili její provoz z důvodu neshody s nájemcem těchto prostor. Došlo ke snížení dopravy, což je pozitivní. Bohužel někdo vždy najde nějaké téma sporu a nespokojenosti.

d) V budoucnosti bude místo peletkárny velký katr na zpracování dřeva a budou do Bělé jezdit kamiony se dřevem. Toto je pouze hospodská varianta, která není reálná. Je možná diskuze o tom, jestli by nebylo vhodné provozovat pásovou pilu nebo hobby katr na dřeva zpracování místní těžby. Tak aby došlo k zhodnocení kůrovcového a kalamitního dřeva pro potřeby místního občana. Vše je pouze na úrovni diskuze se zaměstnanci.

e) Firma DS Holding a.s. krachuje, ukládá auta do depozitu atd. Je možné, že má někdo informace z Městského úřadu odbor dopravy, že jsme jejich častými návštěvníky. Ne ale proto, že ukládáme registrační značky do depozitu, nýbrž proto, že přihlašujeme do provozu cca 30 nových vozidel. Věříme, že letošní rok bude úspěšný minimálně tak jako rok předešlý.

 

Úspěchy přejeme i Vám. A nejen to, přejeme pevné zdraví, dobrou náladu Vám i Vašim blízkým.

 

S úctou a poděkováním obci a dobrým lidem.

 

Josef Chuchlík

Předseda představenstva DS Holding a.s.