Menu główne

"Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

V příloze je zveřejněna kompletní "Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který je dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) a § 5 stavebního zákona pořizovatelem změny č. 1 Územního plánu Bělá tímto 1. DORUČUJE návrh změny č. 1 Územního plánu Bělá v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že rozsah návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá, není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění, stanovuje se v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, obsah, místo a termín, kde je možné se s návrhem seznámit. Návrh změny č. 1 Územního plánu Bělá, je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Semily, odboru obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování – kancelář č. 27, Husova 82, Semily a na Obecním úřadě Bělá, Bělá čp. 142 a dále je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách města Semily www.semily.cz (odkaz Územní plánování – Územní plány obcí – Bělá) v termínu od vyvěšení této veřejné vyhlášky do níže stanovené lhůty pro možnost uplatnění připomínek. Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování VÁŠ DOPIS zn.: ZE DNE: NAŠE čj.: SÚ/104/15 VYŘIZUJE: Jiří Lánský TEL.: +420 481 629 231 FAX: +420 481 629 209 E-MAIL: lansky@mu.semily.cz Datum: 14.01.2015 Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování, č.j. SÚ/104/15 ze dne 14.01.2015 Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá veřejnou vyhláškou - 2. ze 2 stran Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování dále v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona 2. OZNAMUJE možnost každého uplatnit připomínku k návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá. Připomínky je možné uplatnit nejpozději do 27. února 2015 Lhůta byla stanovena v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona, tj. možnost uplatnit připomínku do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, kdy dnem doručení veřejné vyhlášky je 15. den po dni jejího zveřejnění na úřední desce. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Připomínky lze uplatnit písemnou formou na Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily. Jaromír Mejsnar vedoucí oddělení územního plánování obvodní stavební úřad Na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce úřadu: Vyvěšeno: 14.1.2015 Sejmuto:

 

Vyvěšeno: 14.1.2015.

Za oú Bělá:  Alena Mihulková-místostarostka.

 

Kategorie: