Hlavní menu

Obecně závazná vyhláška

Obec BĚLÁ
ZASTUPITELSTVO OBCE BĚlÁ

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bělá

Zastupitelstvo obce Bělá se na svém zasedání dne 30.9.2015 usnesením č. 60/15 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bělá.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu