Hlavní menu

Oznámení o době a místě konání místního referenda

OBEC B Ě L Á

OZNÁMENÍ

 

o době a místě konání místního referenda

starostka obce Bělá podle § 31 zákona č. 22/2004 Sb., zákona o místním referendu

a o změně některých zákonů, v platném znění,

 

oznamuje:

 

MÍSTNÍ REFERENDUM V BĚLÉ SE USKUTEČNÍ

 

v sobotu dne 5.října 2019 od 8:00 hodin do 20:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu na adrese Bělá 142.

 

Znění otázky položené k rozhodnutí v místním referendu:

 

Má obecní zastupitelstvo dát souhlas v územním a stavebním řízení k umístění a provedení stavby kravína v lokalitě VA 205 v k.ú. Bělá u Staré Paky?“

 

Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Hlasovací lístek obdrží oprávněná osoba přímo v hlasovací místnosti. Po příchodu do hlasovací místnosti prokáže oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území ČR., platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství, nebude jí hlasování umožněno.

 

Za obce Bělá

 

 

_______________________________________

Alena Mihulková – starostka obce

 

 

Kategorie: