Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Závěrečný účet obce Bělá za rok 2019

Schválený závěrečný účet obce Bělá za rok 2019.

Usnesení 115/20 ze dne 17.6.2020.

Opatření obecné povahy

 dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 5. června 2020 12:00 hod. do 30. června 2020 23:59 hod. na vzdušné hranici.

Návrh - Závěrečný účet obce Bělá za rok 2019 a zpráva kontrolora

Návrh závěrečného účtu obce Bělá za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Přezkoumání hospodaření obce provedly Ing.Daniela Erban a Mgr. Ivana Nosková – osoby oprávněné k výkonu dané kontroly Krajským úřadem v Liberci.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se Zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků.

Návrhy občanů na doplnění memoranda.

Na veřejném jednání obecního zastupitelstva dne 29.1.2020, žádali občané, aby byly zveřejněny došlé návrhy na rozšíření memoranda s DS Agro ohledně výstavby kravína. V přiloženém dokumentu si můžete přečíst, všechny došlé příspěvky, které musely být z důvodu GDPR anonymizovány.

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí k záměru: Bělá u Staré Paky - stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby. Viz příloha.

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu. Viz příloha.

Upozornění -novela zákona daně z nemovitých věcí- osvobození

Upozornění -novela zákona daně z nemovitých věcí- osvobození.

Vš v přiložené příloze.

Oznámení„BĚLÁ U ST. PAKY – stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby“

O Z N Á M E N Í
 
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
 
o z n a m u j e
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle  § 22 téhož zákona, že záměr
 
„BĚLÁ U ST. PAKY –  stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby“
 

Soubor: 

Stránky