Hlavní menu

Veřejná vyhláška

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území.

Celé znění v příloze.