Hlavní menu

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy- Bolševník a jeho likvidace

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), a § 77a odst. 5 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), a podle § 13h odst. 2 a současně § 37, § 43 a § 44 zákona vydává: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Článek I. Předmět úpravy 1) Tímto opatřením obecné povahy se v rozsahu územní působnosti Krajského úřadu Libereckého kraje jako příslušného orgánu ochrany přírody (dále jen „krajský úřad“) stanovují bližší podmínky uplatňování Zásad regulace bolševníku velkolepého.