Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

Veřejná vyhláška o Změněně č.2 Územního plánu Bělá

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
O ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ
VČETNĚ PROJEDNÁNÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný orgán územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), § 5 a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006, Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje změnu č. 2 Územního plánu Bělá.

Měú Semily- Veřejná vyhláška - stavební povolení

Měú Semily- Veřejná vyhláška - stavební povolení. / pozemkový úřad/ vše podrobně v příloze.

Zpráva o uplatňování ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ- NÁVRH

Zpráva o uplatňování ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ- NÁVRH

Celé znění v příloze.

 

Veřejná vyhláška- oznámení o projednání návrhu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 
2. ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ

Kompletní znění v příloze.

Veřejná vyhláška

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území.

Celé znění v příloze.

Daň z nemovitých věcí 2018- veřejná vyhláška

V příloze je veřejná vyhlýška k dani z nemovitých věcí na rok 2018 včetně pokynů na placení.

vyhláška na zrušení pozastavení těžeb

vyhláška na zrušení pozastavení těžeb

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška na daň z nemovitosti na rok 2017 je v příloze.

Stránky