Hlavní menu

Veřejná vyhláška - oznámení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ LK OÚPSŘ), jako příslušný orgán územního plánování dle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), pořídil a ve smyslu § 39 odst. 1 stavebního zákona pro veřejné projednání zveřejnil upravený a posouzený návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen AZÚR LK č. 1) a Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č. 1 na udržitelný rozvoj území (dále jen Vyhodnocení URÚ). Veřejné projednání návrhu AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ se bude konat 23. července 2020 od 12,30 hodin v konferenčním sále ve 3. patře budovy C Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec